Åpenhetsloven

Her kan du lese om hvordan B. Berntsen jobber i tråd med åpenhetsloven.

Om åpenhetsloven og B. Berntsen

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. Den skal også sikre allmennheten tilgang til informasjon. Her kan du lese hvordan B. Berntsen forholder seg til og jobber for å oppfylle kravene til åpenhetsloven.

Loven pålegger virksomheter informasjonsplikt og en plikt til blant annet å gjennomføre aktsomhetsvurderinger som skal redegjøres for og publiseres i en rapport, minst en gang i året. Informasjonsplikten er gjeldene fra loven tredde i kraft 1. juli 2022, og redegjørelsen for aktsomhetsvurderingen ble offentliggjort 30. juni 2023. Redegjørelsen er publisert på våre websider, og vil fortsette å bli det fremover.

B. Berntsen har stort fokus på ansvarlig innkjøp, og vi har forpliktet oss til at vi alltid skal ivareta miljø og arbeidstakeres rettigheter, samt handle i henhold til lover og regler. B. Berntsen er en del av Saferoad-konsernet og følger dermed Saferoad sine retningslinjer for innkjøp og leverandørkontroll. Det benyttes en egen «Supplier Code of Conduct (SCoC)» i tillegg til Saferoads «Code of Conduct (CoC)”. Alle leverandører skal akseptere og overholde vår Supplier Code of Conduct.

Montering av utstyr i toppen på masta.

Aktsomhetsvurderinger

Saferoad har satt opp retningslinjer for håndtering av åpenhetsloven samt etablert en egen rutine for å håndtere aktsomhetsvurdering av tredjeparter (Third-Party Risk Management Procedure).

Aktsomhetsvurderingene er en løpende prosess. De skal utføres regelmessig og stå i forhold til virksomhetens størrelse, virksomhetens art, konteksten virksomheten finner sted innenfor og alvorlighetsgraden av og sannsynligheten for negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Gjennom prosessen forsøker vi å identifisere, unngå/forebygge og redusere negative effekter på menneskerettighetene og anstendige arbeidsforhold som måtte skje i vår leverandørkjede eller hos våre samarbeidspartnere.

Leverandørkjeden til B. Berntsen har mange ledd og underleverandører, som igjen har sine egne leverandørkjeder. B. Berntsen har en risikobasert tilnærming for at vi skal agere i samsvar med åpenhetslovens formål og aktsomhetsvurderinger. 

Informasjonsplikt

Fra 1. juli 2022 har du og alle, ved skriftlig forespørsel, rett på informasjon om hvordan vi håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser, både generelt og for spesifikke varer eller tjenester.

Velkommen til å ta kontakt om dette.

Du kommer lettest frem ved å sende e-post til: apenhetsloven@bberntsen.no

Vi vil som hovedregel besvare forespørselen din innen tre uker fra mottak.